default-logo

Marta Verdejo,
candidata del PSC a l'alcaldia d'Olivella

 • Veiem Olivella com un espai de convivència  entre persones, un espai on tots puguem desenvolupar els nostres propis projectes de vida. És l'espai on les persones aporten, no només els seus esforços sinó també els seus afectes per construir relacions humanes de proximitat, prendre decisions col·lectives sobre la convivència en comú, cuidar dels més febles, educar els més joves i educar-nos tots i garantir una elevada qualitat de vida.

   

  PER VIURE MILLOR

  Habitatge
  • Impulsarem la rehabilitació energètica dels habitatges.
  • Continuarem amb la prospecció dels habitatges amb indicis de desocupació per identificar els habitatges buits i perquè els posin en el mercat de lloguer o venda.
  • Promourem una política de prevenció de conflictes incrementant el control de les ocupacions il·legals i fomentant el bon ús dels habitatges.
  • Aplicarem el nou recàrrec de l'IBI als habitatges buits aprovat pel nou Govern de l'Estat.
  • Promourem els comptadors solidaris si les ocupacions detectades són de famílies amb vulnerabilitat social, i no se'ls pot facilitar en un primer moment un habitatge alternatiu.
    Seguretat
  • Continuarem invertint en la seguretat vial i impulsarem campanyes de prevenció.
  • Instal·larem càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat al municipi.
  • Cooperarem amb altres serveis de manera transversal per potenciar la percepció de poble segur.
  • Exigirem l’augment dels recursos necessaris del Cos del Mossos d’Esquadra per arribar a tot el territori.
    Salut
  • Exigirem a la Generalitat la dotació dels recursos necessaris per garantir una política de salut d’acord amb les necessitats de la població.
  • Impulsarem un Pla Local de Salut Pública per millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans.
  • Promourem actuacions en matèria de salut de prevenció, educació i conscienciació per a la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans.
  • En adherirem al moviment de Ciutats Saludables.
  • Continuar amb el desplegament d’aparells desfibril·ladors al municipi.
    Mobilitat
  • Implementarem un servei de transport “porta a porta”, per facilitar els transport de les persones amb mobilitat reduïda als serveis bàsics.
  • Fomentarem l’ús del vehicle compartit i l’ús del vehicle elèctric.
  • Posarem en marxa infraestructures de recàrrega dels vehicles elèctrics.
  • Millorarem les parades de bus.
  • Exigirem a la Generalitat la millora del sistema de transport públic. Farem una política proactiva, però demanarem la responsabilitat que li pertoca a l’administració superior.
    Serveis Socials
  • Continuarem potenciant el treball dels Serveis Socials Municipals per donar resposta als factors d’exclusió com: l’accés a un treball digne, la garantia de rendes o l’accés a l’habitatge.
  • Reforçarem la lluita contra la feminització de la pobresa treballant per detectar els casos d’exclusió social i pobresa.
  • Oferirem el servei de Centre de Dia en conveni amb l’ajuntament de Canyelles.
  • Continuarem impulsant la col·laboració amb associacions i entitats del tercer sector per ampliar la oferta de serveis a la comunitat.
  • Mantindrem i ampliarem els serveis d’atenció a les persones cuidadores.
   

  PER TREBALLAR

  Ocupació
  • Continuar desenvolupant Plans Locals d’Ocupació i programes d’inserció professional per les persones en atur i risc d’exclusió i per joves.
  • Posarem en marxa programes de formació ocupacional adequada al municipi per tenir mes oportunitats laborals.
  • Potenciarem programes específics dirigits a dones emprenedores.
  • Continuarem participant activament en les polítiques territorials d’ocupació en col·laboració amb el Consell Comarcal, Node Garraf i desenvolupant el Pacte per la Ocupació del Garraf.
    Innovació i coneixement
  • Impulsar iniciatives d’innovació social orientades a fomentar l’apoderament i la participació per part de la ciutadania.
  • Continuarem col·laborant en projectes comarcals vinculats a la investigació en la innovació i les noves tecnologies.
  • Promourem espais de proximitat i d’accés directe de la ciutadania a Internet.
  • Promourem programes educatius de creativitat, innovació i intel·ligència emocional en totes les etapes educatives, de manera transversal i com a servei educatiu estratègic i de creixement personal.
  • Dotarem espais  d’accés directe de la ciutadania a Internet.
    Activació econòmica
  • Impulsarem a la transició d’Olivella cap a l´economia del futur: coneixement, energia sostenible, eficiència energètica, transició digital, producció localitzada i circular.
  • Impulsarem una xarxa de treball cooperatiu, col·laboratiu i d’intercanvi.
  • Potenciarem la vessant econòmica del Tercer Sector del territori en la gestió de projectes impulsats des de l’ajuntament.
  • Donarem suport i fomentarem el petit comerç local de proximitat.
  • Fomentarem l’associacionisme i treball conjunt dels comerciants.
    Turisme
  • Desenvoluparem les accions del Pla de Turisme d’Olivella, un model turístic sostenible i de qualitat vinculat al Parc del Garraf, el patrimoni cultural i l’esport i la natura.
  • Impulsarem la col·laboració publico privada en l’àmbit de la promoció i la gestió turística.
  • Promourem la marca turística d’Olivella implicant els agents socials i econòmics del municipi i en col·laboració amb l’agencia Node Garraf.
  • Posarem en marxa fórmules de regulació dels allotjaments turístics, fomentant la convivència entre els visitants i la ciutadania.
  • Habilitarem una àrea d’aparcament per autocaravanes.
  • Ampliarem les rutes autoguiades dels senders d’Olivella.
   

  PER GAUDIR OLIVELLA

  Joves
  • Impulsarem la realització de cursos i tallers adreçats a joves per oferir competències en temes tecnològics punters (robòtica, impressió i disseny 3D, videojocs…).
  • Continuarem impulsant plans d’ocupació i serveis d’orientació laboral per joves en coordinació amb el Consell Comarcal del Garraf.
  • Treballarem per assolir entre els i les joves més participació, per això crearem el Consell Municipal de Joves
  • Potenciarem el foment de l’associacionisme i el voluntariat juvenil per implicar més la joventut a la vida sociocultural del municipi.
  • Habilitarem un nou espai pel Punt Jove.
    Gent Gran
  • Prioritzarem programes per lluitar contra la soledat no volguda, reforçarem els serveis comunitaris contra aquesta situació de soledat.
  • Potenciarem l’adaptació dels habitatges per a les persones grans i persones amb problemes de mobilitat per a que puguin viure de manera autònoma a casa seva.
  • Desenvoluparem un programa d’envelliment Actiu que fomenti i faciliti les activitats esportives, culturals i de lleure.
  • Posarem en marxa el Consell Municipal de la Gent Gran.
    Associacionisme
  • Continuarem donant suport a les entitats locals potenciant el seu paper com a eix vertebrador de la cohesió social i de l’activitat del municipi.
  • Donarem suport als processos de millora de les entitats per tal d’enfortir-les i potenciar-les.
  • Potenciarem i recolzarem els esdeveniments culturals i esportius de rellevància per promoure la marca Olivella, generar activitat econòmica i reforç de la identitat del municipi.
  • Donarem suport a les activitats associatives, els projectes d’economia col·laborativa i d’interès social pel municipi.
  • Proposarem la redacció d’un reglament de la Comissió de Festes amb l’objectiu d’impulsar la autogestió de la comissió i dotar-la econòmicament.
  • Posarem en marxa un Pla de Subvencions perquè es concedeixin de forma transparent, amb criteris equitatius i objectius d’interès públic.
    Cultura
  • Desenvoluparem una política municipal d'acords de col·laboració amb entitats i associacions culturals que treballen per fomentar la cultura tradicional i popular.
  • Fomentarem les polítiques culturals com un element important de la política municipal.
  • Impulsarem el patrimoni cultural, immaterial i paisatgístic d’Olivella amb les polítiques estratègiques de desenvolupament econòmic.
  • Destinarem recursos per la restauració dels elements patrimonials i de pedra seca.
    Esport
  • Posarem en marxa programes que promoguin un estil de vida saludable i actiu.
  • Donarem suport a les entitats esportives i a l’AFA per promoure programes d’esport extraescolar.
  • Continuarem facilitant l'accés a la pràctica esportiva de les persones amb una situació econòmica més desfavorida.
  • Becarem el curs del Monitor Poliesportiu CIATE (titulació mínima de voluntari per exercir de monitor d’esport escolar) als menors que es graduen, hagin fet esport reglat durant el curs i col·laborin en una entitat esportiva.
    Convivència i civisme
  • Modificarem les Ordenances Municipals per a que ens permeti dotar-nos de les eines adequades per garantir la convivència ciutadana.
  • Promourem campanyes de sensibilització que fomentin el respecte entre les persones i els animals, la tinença responsable i combatre l’abandonament dels animals de companyia.
  • Promocionarem accions per fomentar els valors socials com la convivència en els espais públics, l’ecologisme i el respecte al medi ambient, el consum responsable, la solidaritat i el respecte a la diferència.
   

  PER AVANÇAR

  Educació
  • Fomentarem la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida impulsant programes i tallers de de formació de persones adultes.
  • Donarem suport a l’AFA per potenciar les activitats extraescolars, educatives no formals, esportives i de reforç escolar.
  • Continuarem treballant en la millora dels edificis educatius del municipi.
  • Continuarem col·laborant amb l’escola afavorint el desenvolupament dels seus projectes educatius.
    Urbanisme i medi ambient
  • Tornarem a donar llicències d'obra. Hem consensuat la solució amb el Departament d'Urbanisme i l'Agència Catalana de l'Aigua i autoritzen la depuració autònoma individual.
  • Adaptarem les normes urbanístiques i de construcció per incloure mesures d’eficiència energètica i de sostenibilitat en els habitatges.
  • Iniciarem la redacció i posada en marxa del Pla Municipal de Transició Energètica renovable.
  • Invertirem en la rehabilitació energètica dels equipaments municipals.
  • Simplificarem els procediments administratius per a les instal·lacions renovables, amb unes noves ordenances energètiques.
  • Potenciarem el reciclatge d’una major part dels residus generats maximitzant la reutilització de tot tipus de materials en la línia d’una estratègia d’economia circular.
  • Instal·larem sistemes de calefacció amb biomassa als edificis municipals
  • Continuarem invertint en la millora de la  xarxa i els dipòsits d’aigua.
  • Continuarem amb el treball forestal per tenir netes les  zones verdes municipals i franges perimetrals de protecció d’incendis Ampliarem horaris de la deixalleria.
  • Estudiarem l’ampliació d’horaris de la deixalleria.
  • Estudiarem i portarem a consulta ciutadana la peatonalització i ordenació del transit de la Plaça Catalunya.
    Via publica i parcs
  • Redactarem el Pla de Manteniment de la Via Pública per planificar i pressupostar adequadament les actuacions de manteniment i millora.
  • Continuarem invertint en la millora i renovació de l’enllumenat públic.
  • Continuarem impulsant mesures pel manteniment, la neteja i per tenir cura d’un espai públic de qualitat.
  • Invertirem en el mobiliari urbà amb criteris de qualitat i funcionalitat, potenciant la imatge d’Olivella.
  • Continuarem invertint en mesures per millorar la seguretat vial i la senyalització del municipi.
  • Construirem un skatepark i un parc Calistènic (gimnàs a l’aire lliure).
  • Parcs infantils: dotarem d’un nou parc Mas Mestre, posarem nous elements a Las Colinas i al Ganxo, canviarem la barana de Mas Milà i adequarem el sorral.
    Equipaments
  • Potenciarem nous espais de referència cívica rehabilitant i donant nous usos a espais existents.
  • Dotarem els edificis públics dels recursos necessaris que facilitin un model de gestió amb implicació ciutadana.
  • Cobrirem una pista poliesportiva per a l’ús esportiu i activitats cultural i de lleure. Es faran els estudis de viabilitat i funcionals per determinar la millor opció.
  • Piscina Municipal: Redactarem l’any 2020 el projecte funcional, de viabilitat i constructiu per ampliar i remodelar els espais esportius i de lleure de la piscina municipal per a que sigui un espai de dinamització esportiva i de trobada dels veïns i licitarem al llarg del 2021 el contracte de construcció i gestió.
  • Rehabilitarem i obrirem el Centre Cívic del Vinyet obrint a debat els usos i activitats que acollirà el local.
  • Obrirem l’edifici annex a la llar d’infants per acollir l’activitat del XAM i del Punt Jove, també es destinarà a altres activitats i tallers.
  • Invertirem en la rehabilitació i adequació de “La Sala”.
  • Finalitzarem la construcció de la pista esportiva de la Plana Novella.
    Bon Govern
  • Millorarem les Oficines d’Atenció Ciutadana, la resposta a la ciutadania i el servei telemàtic de l’Ajuntament.
  • Traslladarem l’alcaldia i ampliarem els serveis que es presten a la Crivellera.
  • Obrirem processos de participació ciutadana per portar a debat el destí de determinades partides pressupostaries d’inversió.
  • Fomentarem la participació ciutadana als plens donant dret a propostes i a intervencions.
  • Aprovarem el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 i rendirem comptes anualment de la seva execució.
  • Farem audiències públiques per informar i donar compte de l’acció de govern i altres qüestions d’interès municipal.
  • Millorarem la pagina web i la comunicació de l’ajuntament per garantir una informació pública sobre la gestió municipal de manera organitzada i amb transparència.
  • Farem la retransmissió dels plens municipals per internet
  • Farem reunions un mínim d’un cop a l’any amb totes les associacions del municipi.
  • Aplicarem les noves tecnologies per tenir una gestió més eficient i propera al ciutadà.
  • Continuarem fent una gestió econòmica rigorosa amb l’objectiu de prestar serveis públics locals, mantenir la inversió i donar resposta als objectius del mandat.
  • Implicarem el tercer sector en processos de prestació de serveis com a forma d’apoderament i corresponsabilitat de la societat civil en el territori.
 • Vemos Olivella como un espacio de convivencia entre personas, un lugar donde todos podamos desarrollar nuestros propios proyectos de vida. Es el espacio donde las personas aportan, no sólo sus esfuerzos sino también sus afectos para construir relaciones humanas de proximidad, tomar decisiones colectivas sobre la convivencia en común, cuidar de los más débiles, educar a los más jóvenes y educarnos todos y garantizar una mejor calidad de vida.

   

  PARA VIVIR MEJOR

  Vivienda
  • Impulsaremos la rehabilitación energética de las viviendas.
  • Continuaremos con la prospección de las viviendas con indicios de desocupación para identificar aquellas que están vacías y para que las pongan en el mercado de alquiler o venta.
  • Promoveremos una política de prevención de conflictos incrementando el control de las ocupaciones ilegales y fomentando el buen uso de las viviendas.
  • Aplicaremos el nuevo recargo del IBI a las viviendas vacías aprobado por el nuevo Gobierno del Estado.
  • Promoveremos los contadores solidarios si las ocupaciones detectadas son de familias con vulnerabilidad social, y no se les puede facilitar en un primer momento una vivienda alternativa.
    Seguridad
  • Continuaremos invirtiendo en la seguridad vial e impulsaremos campañas de prevención.
  • Instalaremos cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en el municipio.
  • Cooperaremos con otros servicios de manera transversal para potenciar la percepción de pueblo seguro.
  • Exigiremos el aumento de los recursos necesarios de los Mossos d'Esquadra para llegar a todo el territorio.
    Salud
  • Exigiremos a la Generalitat la dotación de los recursos necesarios para garantizar una política de salud de acuerdo con las necesidades de la población.
  • Impulsaremos un Plan Local de Salud Pública para mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.
  • Promoveremos actuaciones en materia de salud de prevención, educación y concienciación para la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.
  • Nos adheriremos al movimiento de Ciudades Saludables.
  • Continuaremos con el despliegue de aparatos desfibriladores en el municipio.
    Movilidad
  • Implementaremos un servicio de transporte "puerta a puerta", para facilitar el transporte de las personas con movilidad reducida a los servicios básicos.
  • Fomentaremos el uso del vehículo compartido y el uso del vehículo eléctrico.
  • Pondremos en marcha infraestructuras de carga de vehículos eléctricos.
  • Mejoraremos las paradas de bus.
  • Exigiremos a la Generalitat la mejora del sistema de transporte público. Haremos una política proactiva, pero pediremos la responsabilidad que le corresponde a la administración superior.
    Servicios Sociales
  • Seguiremos potenciando el trabajo de los Servicios Sociales Municipales para dar respuesta a los factores de exclusión como el acceso a un trabajo digno, la garantía de rentas o el acceso a la vivienda.
  • Reforzaremos la lucha contra la feminización de la pobreza trabajando para detectar los casos de exclusión social y pobreza.
  • Ofreceremos el servicio de Centro de Día en convenio con el ayuntamiento de Canyelles.
  • Continuaremos impulsando la colaboración con asociaciones y entidades del tercer sector para ampliar la oferta de servicios a la comunidad.
  • Mantendremos y ampliaremos los servicios de atención a las personas cuidadoras.
   

  PARA TRABAJAR

  Empleo
  • Continuaremos desarrollando Planes Locales de Empleo y programas de inserción profesional para las personas en paro y riesgo de exclusión y para jóvenes.
  • Pondremos en marcha programas de formación ocupacional adecuada en el municipio para tener más oportunidades laborales.
  • Potenciaremos programas específicos dirigidos a mujeres emprendedoras.
  • Continuaremos participando activamente en las políticas territoriales de empleo en colaboración con el Consell Comarcal, Node Garraf y desarrollando el Pacto por la Ocupación del Garraf.
    Innovación y conocimiento
  • Impulsaremos iniciativas de innovación social orientadas a fomentar el empoderamiento y la participación por parte de la ciudadanía.
  • Continuaremos colaborando en proyectos comarcales vinculados a la investigación en la innovación y las nuevas tecnologías.
  • Promoveremos espacios de proximidad y de acceso directo de la ciudadanía en Internet.
  • Promoveremos programas educativos de creatividad, innovación e inteligencia emocional en todas las etapas educativas, de manera transversal y como servicio educativo estratégico y de crecimiento personal.
    Activación económica
  • Impulsaremos la transición de Olivella hacia la economía del futuro: conocimiento, energía sostenible, eficiencia energética, transición digital, producción localizada y circular.
  • Impulsaremos una red de trabajo cooperativo, colaborativo y de intercambio.
  • Potenciaremos la vertiente económica del Tercer Sector del territorio en la gestión de proyectos impulsados desde el ayuntamiento.
  • Apoyaremos y fomentaremos el pequeño comercio local de proximidad.
  • Fomentaremos el asociacionismo y trabajo conjunto de los comerciantes.
    Turismo
  • Desarrollaremos las acciones del Plan de Turismo de Olivella, un modelo turístico sostenible y de calidad vinculado al Parque del Garraf, el patrimonio cultural y el deporte y la naturaleza.
  • Impulsaremos la colaboración público-privada en el ámbito de la promoción y la gestión turística.
  • Promoveremos la marca turística de Olivella implicando a los agentes sociales y económicos del municipio y en colaboración con la agencia Nodo Garraf.
  • Pondremos en marcha fórmulas de regulación de los alojamientos turísticos, fomentando la convivencia entre los visitantes y la ciudadanía.
  • Habilitaremos un área de aparcamiento para autocaravanas.
  • Ampliaremos las rutas autoguiadas de los senderos de Olivella.
   

  PARA DISFRUTAR OLIVELLA

  Jóvenes
  • Impulsaremos la realización de cursos y talleres dirigidos a jóvenes para ofrecer competencias en temas tecnológicos punteros (robótica, impresión y diseño 3D, videojuegos...).
  • Continuaremos impulsando planes de empleo y servicios de orientación laboral para jóvenes en coordinación con el Consell Comarcal del Garraf.
  • Trabajaremos para conseguir entre los y las jóvenes más participación, por ello crearemos el Consejo Municipal de Jóvenes
  • Potenciaremos el fomento del asociacionismo y el voluntariado juvenil para implicar más a la juventud en la vida sociocultural del municipio.
  • Habilitaremos un nuevo espacio para el Punto Joven.
    Personas mayores
  • Priorizaremos programas para luchar contra la soledad no deseada y reforzaremos los servicios comunitarios contra esta situación de soledad.
  • Potenciaremos la adaptación de las viviendas para las personas mayores y personas con problemas de movilidad para que puedan vivir de manera autónoma en su casa.
  • Desarrollaremos un programa de envejecimiento activo que fomente y facilite las actividades deportivas, culturales y de ocio.
  • Pondremos en marcha el Consejo Municipal de las Personas Mayores.
    Asociacionismo
  • Continuaremos apoyando a las entidades locales potenciando su papel como eje vertebrador de la cohesión social y de la actividad del municipio.
  • Apoyaremos los procesos de mejora de las entidades con el fin de fortalecerlas y potenciarlas.
  • Potenciaremos y apoyaremos los eventos culturales y deportivos de relevancia para promover la marca Olivella, generar actividad económica y refuerzo de la identidad del municipio.
  • Apoyaremos las actividades asociativas, los proyectos de economía colaborativa y de interés social por el municipio.
  • Propondremos la redacción de un reglamento de la Comisión de Fiestas con el objetivo de impulsar la autogestión de la comisión y dotarla económicamente.
  • Pondremos en marcha un Plan de Subvenciones para que se concedan de forma transparente, con criterios equitativos y objetivos de interés público.
    Cultura
  • Desarrollaremos una política municipal de acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones culturales que trabajan para fomentar la cultura tradicional y popular.
  • Fomentaremos las políticas culturales como un elemento importante de la política municipal.
  • Impulsaremos el patrimonio cultural, inmaterial y paisajístico de Olivella con las políticas estratégicas de desarrollo económico.
  • Destinaremos recursos para la restauración de los elementos patrimoniales y de piedra seca.
    Deporte
  • Pondremos en marcha programas que promuevan un estilo de vida saludable y activo.
  • Apoyaremos a las entidades deportivas y a la AFA para promover programas de deporte extraescolar.
  • Continuaremos facilitando el acceso a la práctica deportiva de las personas con una situación económica más desfavorecida.
  • Becaremos el curso de Monitor Polideportivo CIATE (titulación mínima de voluntario para ejercer de monitor de deporte escolar) a los menores que se gradúan, hayan hecho deporte reglado durante el curso y colaboren en una entidad deportiva.
    Convivencia y civismo
  • Modificaremos las Ordenanzas Municipales para que nos permitan dotarnos de las herramientas adecuadas para garantizar la convivencia ciudadana.
  • Promoveremos campañas de sensibilización que fomenten el respeto entre las personas y los animales, la tenencia responsable y combatir el abandono de los animales de compañía.
  • Promocionaremos acciones para fomentar los valores sociales como la convivencia en los espacios públicos, el ecologismo y el respeto al medio ambiente, el consumo responsable, la solidaridad y el respeto a la diferencia.
   

  PARA AVANZAR

  Educación
  • Fomentaremos la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida impulsando programas y talleres de formación de personas adultas.
  • Apoyaremos a la AFA para potenciar las actividades extraescolares, educativas no formales, deportivas y de refuerzo escolar.
  • Seguiremos trabajando en la mejora de los edificios educativos del municipio.
  • Continuaremos colaborando con la escuela favoreciendo el desarrollo de sus proyectos educativos.
    Urbanismo y medio ambiente
  • Volveremos a dar licencias de obra.Hemos consensuado la solución con el Departamento de Urbanismo de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua y autorizan la depuración autónoma individual.
  • Adaptaremos las normas urbanísticas y de construcción para incluir medidas de eficiencia energética y de sostenibilidad en las viviendas.
  • Iniciaremos la redacción y puesta en marcha del Plan Municipal de Transición Energética renovable.
  • Invertiremos en la rehabilitación energética de los equipamientos municipales.
  • Simplificaremos los procedimientos administrativos para las instalaciones renovables, con unas nuevas ordenanzas energéticas.
  • Potenciaremos el reciclaje de una mayor parte de los residuos generados maximizando la reutilización de todo tipo de materiales en la línea de una estrategia de economía circular.
  • Instalaremos sistemas de calefacción con biomasa en los edificios municipales.
  • Continuaremos invirtiendo en la mejora de la red y los depósitos de agua.
  • Continuaremos con el trabajo forestal para tener limpias las zonas verdes municipales y franjas perimetrales de protección de incendios
  • Estudiaremos la ampliación de los horarios del punto limpio.
  • Estudiaremos y llevaremos a consulta ciudadana la peatonalización y ordenación del tráfico de la Plaza Cataluña.
    Vía pública y parques
  • Redactaremos el Plan de Mantenimiento de la Vía Pública para planificar y presupuestar adecuadamente las actuaciones de mantenimiento y mejora.
  • Continuaremos invirtiendo en la mejora y renovación del alumbrado público.
  • Continuaremos impulsando medidas para el mantenimiento, la limpieza y el cuidado de un espacio público de calidad.
  • Invertiremos en el mobiliario urbano con criterios de calidad y funcionalidad, potenciando la imagen de Olivella.
  • Continuaremos invirtiendo en medidas para mejorar la seguridad vial y la señalización del municipio.
  • Construiremos un skatepark y un parque calisténicos (gimnasio al aire libre).
  • Parques infantiles: dotaremos de un nuevo parque Mas Mestre, pondremos nuevos elementos en Las Colinas y en el Ganxo, cambiaremos la barandilla de Mas Milà y adecuaremos el arenal.
    Equipamientos
  • Potenciaremos nuevos espacios de referencia cívica rehabilitando y dando nuevos usos a espacios existentes.
  • Dotaremos los edificios públicos de los recursos necesarios que faciliten un modelo de gestión con implicación ciudadana.
  • Cubriremos una pista polideportiva para el uso deportivo y actividades cultural y de ocio.Se harán los estudios de viabilidad y funcionales para determinar la mejor opción.
  • Piscina Municipal. Durante el año 2020 redactaremos el proyecto funcional, de viabilidad y constructivo para ampliar y remodelar los espacios deportivos y de ocio de la piscina municipal para que sea un espacio de dinamización deportiva y de encuentro de los vecinos. Y a lo largo del año 2021 licitaremos el contrato de construcción y gestión.
  • Rehabilitaremos y abriremos el Centro Cívico del Vinyet, abriendo a debate los usos y actividades que acogerá el local.
  • Abriremos el edificio anexo a la guardería para acoger la actividad del XAM y del Punto Joven, que también se destinará a otras actividades y talleres.
  • Invertiremos en la rehabilitación y adecuación de "La Sala".
  • Finalizaremos la construcción de la pista deportiva de la Plana Novella.
    Buen Gobierno
  • Mejoraremos las Oficinas de Atención Ciudadana, la respuesta a la ciudadanía y el servicio telemático del Ayuntamiento.
  • Trasladaremos la alcaldía y ampliaremos los servicios que se prestan a la Crivellera.
  • Abriremos procesos de participación ciudadana para llevar a debate el destino de determinadas partidas presupuestarias de inversión.
  • Fomentaremos la participación ciudadana en los plenos dando derecho a propuestas y a intervenciones.
  • Aprobaremos el Plan de Acción Municipal 2019-2023 y rendiremos cuentas anualmente de su ejecución.
  • Haremos audiencias públicas para informar y dar cuenta de la acción de gobierno y otras cuestiones de interés municipal.
  • Mejoraremos la página web y la comunicación del ayuntamiento para garantizar una información pública sobre la gestión municipal de manera organizada y con transparencia.
  • Haremos la retransmisión de los plenos municipales por internet.
  • Haremos reuniones al menos una vez al año con todas las asociaciones del municipio.
  • Aplicaremos las nuevas tecnologías para tener una gestión más eficiente y cercana al ciudadano.
  • Continuaremos haciendo una gestión económica rigurosa con el objetivo de prestar servicios públicos locales, mantener la inversión y dar respuesta a los objetivos del mandato.
  • Implicaremos el tercer sector en procesos de prestación de servicios como forma de empoderamiento y corresponsabilidad de la sociedad civil en el territorio.
 • We see Olivella as a space for coexistence between people. An area where we have the ability to develop our own life projects. It is where people contribute, not only by personal efforts, but desiring  to build close human relationships, making collective decisions about common coexistence, caring for the weakest, educating the youth and enlightening all of us and assuring a high quality of life.


  BETTER LIVING

  Housing
  • Promote the rehabilitation of homes
  • Continue with the identification of unoccupied homes with signs to pinpointempty homes andbring them to market or to rent.
  • promoting a policy of conflict prevention by increasing the control of illegal occupations and encouraging proper home residence.
  • Applying the new IBI surcharge to empty housing as approved by the new Government of Spain.
  •  We will provide support if the detected employment is from families with social vulnerability, and cannot be provided initially with alternative housing
    Security
  • We will continue investing in road safety campaigns and prevention campaigns.
  • Installation ofvideo surveillance cameras to reinforce security in the municipality
  • We will cooperate with other services in order to enhance the perception of a safe place.
  • We demand (request) increasing the resources of the Cos of the Mossos d'Esquadra to cover the entire territory.
    Health
  • Require the Generalitat to provide necessary resources guaranteeing a health policy in accordance with the needs of the population.
  • We will promote a Local Public Health Plan to improve the quality of life for our citizens
  •  promote actions in health, education and awareness to improve the quality of life for citizens
  •  We will adhere to the Healthy Cities movement
  • Continue with the deployment of defibrillators in the municipality
    Mobility
  • Initiatea  "door to door" transport service to  assist people with reduced mobility to access basic services.
  • Encourage shared vehicle use(carpooling) and the use of the electricvehicles.
  • Set up recharging stations for electric vehicles
  • We will improve bus stops.
  • Demand (request) that the Generalitat improves the public transport system. We will make a proactive policy, but we will ask for the authority that corresponds to the higher administration.
    Social services 
  • We will continue to strengthen the work of the Municipal Social Services, responding to exclusion factors such as: access to honest employment,, income guarantees and access to housing.
  • We will reinforce the struggles against the feminization of poverty by working to detect cases of social exclusion and poverty.
  • Offer the services of Day Center in conjunction with the municipality of Canyelles .
  • We will continue promoting collaborations with associations and third party sector entities expanding services to the community
  • We will maintain and expand services for caregivers.
   

  PROFESSIONAL/WORK

  Employment
  • Continue developing Local Employment Plans and professional programs for the unemployed, those at exclusion risk and for the youth.
  • We will set up an appropriate occupational training programs in the municipality to develop more job opportunities.
  • We will promote specific programs aimed at women entrepreneurs
  • We will continue to actively participate in territorial employment policies in collaboration with the Local Council, Node Garraf and developing the Garraf Employment Pact.
    Innovation and knowledge
  • Promote social innovations aimed at fostering empowerment and participation by citizens
  • We will continue to collaborate inregionalprojects linked to research innovations and new technologies
  • Promote new areas of direct access to the Internet for the citizens
  • We will promote educational programs of creativity, innovation and emotional intelligence at all levels, as a strategic service and encouraging personal growth.
  • We will provide spaces for direct Internet access for citizens.
    Economic activation
  • We will promote the transition of Olivellatowards the economy of the future: knowledge, sustainable energy, energy efficiency, digital transition, localized production and circulation
  • Promote a cooperative, collaborative and exchange network
  • Encourage Third Sector economics in the management of projects promoted from the city council
  • We will support and encourage small local commercial activities
  • We will promote associations and merchant collectives.
    Tourism
  • Development of the Tourism Plan of Olivella, a sustainable and quality tourism model linked to the Parc del Garraf ,cultural heritage ,sport and nature .
  • We will promote public/privatecollaborationin tourist promotion and management
  • Advertise the Olivella tourist brandwith the municipal social and economic agents and in collaboration with the agency Node Garraf
  •  We will model tourist accommodation types in the regulations while promoting the coexistence between the visitors and the citizens
  • We will realize a parking area for motorhomes.
  • The self-guided routes of the Olivella trails will be expanded
   

  SPARE TIME = TO LOVE OLIVELLA

  Youth
  • Promote courses/workshops offering skills in cutting-edge technological subjects (robotics, 3D printing and design, video games …) aimed at this group.
  •  We will continue to promote employment plans and labor orientation services for young people in coordination with the Garraf County Council
  •  We will work to achieve more participation among young people, creating the Youth Council for this reason.
  •  Promotion of associations and youth volunteering aimed in involving the youth in the socio-cultural life of the municipality.
  • We will enable a new location for the Youth Point
    Seniors
  •   We will prioritize programs to combat loneliness, strengthening community services to assist these seniors
  •  Promote the adaptation of housing for the elderly and those with mobility problems maintaining their living self autonomy.
  •  Development an active aging program that fosters and facilitates sporting, cultural and leisure activities
  • We will set up a Municipal Council for the Elderly
    Associations
  • The local authorities will continue to support while promoting their enterprises as the backbone of the social cohesionandactivity of the municipality.
  •  We will support improvement of the entities in order to strengthen them and realise their potential.
  • We will promote andsupport cultural and sporting events relevant to the brandof Olivella, generate economic activity and strengthen the identity of the municipality.
  • Give support to association activities, projects of economic collaboration and municipal social concern.
  •  We will propose the drafting of regulations for the Festival Commission aiming for the self-management of the commission and endowing it financially.
  • Initiate an examination of Subsidies to assure they are granted in a transparent manner, with equitable criteria and objectives of public interest.
    Culture
  •  Develop a municipal policy of collaboration agreements with organizations and cultural associations that work to promote traditional and popular culture.
  • We will promote culturepolicies asan important element of municipal policy,
  •  Advertisethe cultural,heritage and landscape of Olivella with strategic policies of economic development.
  •  We will allocate resources for the restoration of heritage and “Piedra seca” elements
    Sport
  • We will set up programs that promote healthy and active lifestyles.
  • Supportsports entities and the AFA to promote extra-curricular sports programs
  •  We will continue to facilitate access to sport for those from a disadvantaged economic situation
  • A scholarship Sports Monitor CIATE (minimum voluntary qualification to exercise as a school sports monitor) for minors who graduate ,and who have participated in sport during school and collaborated in a sports entity .
    Coexistence and civility
  •  We will modify the MunicipalOrdinancesto provide the correct means to ensure citizen coexistence.
  • Promote awareness campaigns that advocate respect between people and animals, responsible ownership and combat the abandonment of companion animals.
  •  We will promote activities that highlight social values such as coexistence in public spaces, environmentalism, respect for the environment, responsible consumption, solidarity and respect for diversity.
   

  DEVELOPMENT

  Education
  • We will promote training and lifelong learning by supportingadult training programs and workshops .
  •  Assist the AFA in encouraging extracurricular activities, non-formal education, sports and school reinforcement.
  • We will continue to work on improving the schoolbuildings in the municipality
  • We will continue to collaborate with the schools in advancing the development of its educational projects.
    Urbanism and the environment
  • We will restore awarding building licenses.We have reached a consensus with the Department of Urban Planning and the Catalan Water Agency and authorize individual self-cleaning purification systems.
  • Adapt urban planning and construction standards to include energy efficiency and sustainability measures in homes.
  • We will start drafting and implementing the Municipal Plan for Renewable Energy
  • We will invest in the energy improvement of municipal facilities
  • Simplify administrative procedures for renewable installations, with new energy ordinances
  • We will promote the recycling of most generated waste by maximizing the reuse of all types of materials in the line of a circular economy strategy.
  • We will install biomass heating systems in municipal buildings
  • We will continue investing in water improvement and water deposits.
  • Continuation with forestry maintenance work to clean municipal green areas and perimeter fringes for fire protection. We will extend the opening times for the waste collection service
  • We will study the expansion of waste collection schedules
  • We will study and deliver a plan for the busy road around the area of Placa Catalunya.
    Public roads and parks
  • Composethe Public Road Maintenance Plan to properly plan and budget maintenance and improvement actions.
  • Continueinvestmentin the improving and renovating of  public lighting.
  • We will continue to promote maintenance measures; sanitation and upkeep of a quality public space.
  • We will invest in urban furniture with the criteria of quality and functionality, promoting the image of Olivella.
  • We will continue investing in improving traffic safety and municipal road signs.
  • We will build a Skatepark and a calisthenic park (outdoor gym).
  •  Playground: a new park will be prepared in Mas Mestre, new play elements in Las Colinasand Ganxo, the railing and sand will be changed in Mas Milà.
    Facilities
  • Develop new areas for civic purposes,rehabilitating and adopting new usages to existing spaces .
  • Public buildings will be allocated the necessary resources to facilitate a management model with citizen involvement.
  • We will fund a sports court for sport, cultural and leisure activities. The viability and functional studies will be carried out to determine the best option.
  • Municipal pool: We will draft the functional, feasibility and construction project in 2020 to expand and remodel the sports and leisure areas of the municipal swimming pool. It should represent an dynamic area for sports and neighbourhood interaction. The construction and management contracts are authorised throughout 2021.
  • We will renovateand openthe Civic Center of Vinyet discussing the uses and activities hosted there.
  • The annex building in the nursery will be opened in order to host the activities of XAM and Punt Jove, plus other activities and workshops.
  • We will invest in the rehabilitation and adaptation of "La Sala"
  • We will finish the construction of the sports floor of the Plana Novella
    Good governance
  • We will improve the Citizen Attention Offices, feedback to the citizens and informative service of the City Council .
  • We will transfer the mayor's office and extend the services provided to the “Crivellera”.
  • We will open action for citizen participation in debatingthe fate of certain investment budget items
  • Promote citizen participation giving planning rights to proposals and interventions
  • We will approve the Municipal Action Plan 2019-2023 and report annually on its execution.
  • Make public hearings to inform and give account of government actionsand other questions of municipal interest. .
  • Improvethe web pageand the communication of the city council to guarantee public information on municipal management in an organized and transparent manner.
  • Broadcast of the municipal plannings online
  • Meetings a minimum of once a year with all the associations of the municipality .
  • Apply new technologies for a more efficient and close management for the citizen.
  • We will continue to conduct rigorouseconomic management with the aim of providing local public services, maintaining investments and responding to the objectives of the mandate .
  •  Involve the third sector in delivery service as a form of empowerment and responsibility to civil society in the area.